information

Klagomålshantering

Enligt lag skall varje skolenhet ha en nedskriven rutin kring klagomålshantering. På Svettpärlan strävar vi efter att alla aktörer (elever, föräldrar och personal) ska göra personliga ställningstaganden samt att man ska framföra sina åsikter med väl underbyggda resonemang. Vidare förespråkar vi att man vänder sig till aktuell person i första hand – detta för att kunna få svar på eventuella frågor, men också för att få sina åsikter, synpunkter eller feedback beaktad av rätt person/instans. Kontaktuppgifter till samtlig personal återfinns i på Schoolsoft.

I övrigt hanteras klagomål enligt följande:

 1. En muntlig kontakt gällande ett klagomål hänvisas alltid till ifyllandet av den skriftliga klagomålsblanketten, vilken finns att hämta på Schoolsoft, om ens önskan är att ärendet skall betraktas som samt behandlas som just ett klagomål och inte enbart en information.
 2. Det skriftliga klagomålet skall insändas till rektor.
 3. Rektor ansvarar för att det så snart som möjligt görs en utredning om de förhållanden som klagomålet avser samt att nödvändiga åtgärder vidtas.
 4. Vid behov samråder rektor med berörd personal/arbetslag.
 5. Rektor ansvarar för återkopplingen till de klagande.
 6. Rektor ansvarar för att klagomålet, en eventuell utredning och åtgärder dokumenteras och sparas enligt gällande praxis.
 7. Prioritetsordning för kontakt kring klagomål är alltid:
  a. Aktuell personal
  b. Samordnare för aktuellt arbetslag
  c. Rektor Mia
  d. Styrelseordförande Per Marteus (Atvexa)
 8. Om man inte är nöjd med huvudmannens hantering av ett klagomål vänder man sig till Skolinspektionen.

Klagomålshanteringens lagstöd: Skollag 2010:88 kap 4 §8
Reviderad Karlskrona 2023-06-09